Your cart is currently empty.


Return to shop

˝BESPLATNA ISPORUKA ZA PORUDŽBINE U VREDNOSTI  PREKO 3.000,00 RSD˝


“Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom ugovora potrošač se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe trgovcu. (klikni za preuzimanje obrasca)”

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava, ako roba nije saobrazna kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju.

Potrošač može da izjavi reklamaciju na sledeće načine:

telefonom na broj 065/2333-107,

pisanim putem na adresu Ul. Vojvode Putnika 20, 36000 Kraljevo,

mejlom na adresu: maloprodajakrunateks@gmail.com

uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

(klikni za preuzimanje obrasca)

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.